NEWS‎ > ‎

"HITACHI CHAIN" change to "SENQCIA" on January, 2016

posted Nov 4, 2015, 12:57 AM by Chootham T.   [ updated Feb 29, 2016, 11:50 PM ]

ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2016 เป็นต้นไป ทาง Hitachi Metal Techno จะเปลี่ยนชื่อเป็น "SENQCIA" 
โซ่ทั้งหมดที่ผลิตหลังจากเดือนมกราคมปี 2016 จะประทับตรา "SENQCIA" แทนครับ

Comments